Głównym podstawowym dokumentem rozwiązującym stosunek pracy jest wypowiedzenie. Musi ono zostać złożone do rąk własnych lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym) w formie papierowej do pracodawcy czy też pracownika. Jedynie takie formy pozwolą uniknąć wątpliwości i sporów o to czy faktycznie i ewentualnie kiedy nastąpiło zwolnienie.

W przypadku rezygnacji ze stanowiska przez pracownika nie obowiązują szczególne wymogi dotyczące informacji zawartych w treści wypowiedzenia. Należy jednak wskazać, jakie stanowisko opuszczamy w firmie oraz wpisać datę rozwiązania stosunku pracy.

Pracodawca zawiadamiając pracownika o rozwiązaniu stosunku pracy, ma w obowiązku oprócz podstawowych informacji przedstawić na wypowiedzeniu:

*prawo pracownika do przeprowadzenia negocjacji w sprawie wypowiedzenia

*terminy mające zastosowanie do negocjatorów i procesów sądowych

*przeciwko komu należy skierować ewentualny pozew

*prawo do pozostania na stanowisku podczas negocjacji lub procesów sądowych.

Pamiętaj!!!

*Pracodawca nie może zmusić Cię do złożenia rezygnacji!

*Jeśli masz wątpliwości, czy zwolnienie jest oparte na faktach, możesz zażądać pisemnego uzasadnienia!

*Zawsze sprawdzaj, czy otrzymujesz to, do czego masz prawo w okresie wypowiedzenia!

*Nav nie wypłaci Ci zasiłku dla bezrobotnych za dwa pierwsze miesiące, jeśli sam złożysz wypowiedzenie.

*Nav nie wypłaci Ci zasiłku dla bezrobotnych od razu , jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia określonego ustawą o środowisku pracy

Czas rozwiązania umowy zależy od tego jak długo pracownik był zatrudniony i jaki jest jego wiek. Generalnie osoby zatrudnione krócej niż 5 lat , mają okres wypowiedzenia 1 miesiąc, do 10 lat 2 miesiące a powyżej 10 lat u jednego pracodawcy to 3 miesiące. Osoby po 50 roku życia , zatrudnione u jednego pracodawcy powyżej 10 lat mają prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu dokumentu. Dla przykładu, jeśli pracodawca lub pracownik otrzyma pismo kończące współpracę dnia 15 marca, okres wypowiedzenia biegnie od 1 kwietnia. Na krótszy okres wypowiedzenia niż miesiąc pozwala tylko układ zbiorowy.

* W PRZYPADKU WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA OKRES WYPOWIEDZENIA NIGDY NIE PRZEKRACZA 3 MIESIĘCY.

Ochrona przed zwolnieniem

Pracownika chroni prawo przed zwolnieniem w czasie choroby przez pierwsze 12 miesięcy, zaczynając od pierwszego dnia powstania niezdolności do pracy. Po 12 miesiącu od zachorowania zastosowanie mają zwykłe zasady dotyczące obiektywnych podstaw zwolnienia.

Taka sama zasada obowiązuje w czasie ciąży czy urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka.

Jednakże, odstępstwem od reguły jest podanie poważnego powodu zwolnienia w okresie ochrony, którym mogą być na przykład masowe zwolnienia.