Polityka prywatności firmy

1. Administratorem Danych Osobowych na niniejszej stronie internetowej jest Anna Lidia Stankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATS Anna Stankiewicz, ul. Wojska Polskiego 122/5, 73-110 Stargard, NIP:854 203 01 54, REGON: 320089392. 

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO). 

3. W firmie ATS Anna Stankiewicz, na stronie internetowej, zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane w celu wykorzystania w przypadku wysyłki treści marketingowych drogą elektroniczną,
b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wykonywaną usługą,
c) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako klienci  naszej firmy wyrazili Państwo zgodę na wysyłanie do Państwa treści marketingowych tj. newslettera oraz wiadomości e-mail.