Skip to main content

Promocja „Black Friday 2023”

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu oraz zasady korzystania z bonów promocyjnych
  Organizatorem Promocji ATS Anna Stankiewicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 122/5, 73-110 Stargard, NIP: 854 203 01 54.
 2. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady bonów promocyjnych.
 3. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej https://www.pomoc-w-norwegii.com/.
 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna, zamawiająca dowolną usługę w firmie ATS lub posiadająca opłaconą i aktywną usługę świadczoną przez Operatora.

Rozdział 2. Czas trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje dnia 24.11.2023 w godzinach 8-16.
  Za datę uczestnictwa w Promocji uznaje się datę uiszczenia opłaty za usługę.

Rozdział 3. Usługi objęte promocją i wyłączenia 

 1. Promocją objęte są wszystkie usługi, z wyłączeniem usług dotyczących firm tj. rozliczeń rocznych firm, księgowości firm, pensji dla pracowników, bilansów spółek, protokołów akcjonariuszy.
 2. Wyłączone z promocji są także wszelkie opłaty sądowe, opłaty skarbowe, opłaty dodatkowe ze strony urzędów i instytucji państwowych norweskich, które firma ATS pobiera w celu uregulowania tych opłat w danych instytucjach.

Rozdział 4. Warunki wzięcia udziału w promocji.

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie usługi najpóźniej do piątku, 24 listopada do godziny 16.00. Fakt opłacenia usługi można udokumentować wysłaniem potwierdzenia przelewu lub wykonaniem przelewu ekspresowego, który będzie widoczny na koncie.

Akcja promocyjna „Bony promocyjne WOŚP 2023 Oslo”

Regulamin promocji „Bon promocyjny”

Rozdział 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu oraz zasady korzystania z bonów promocyjnych
2. Organizatorem Promocji ATS Anna Stankiewicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 122/5, 73-110 Stargard, NIP: 854 203 01 54.

3.Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady bonów promocyjnych.

4.Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej https://www.pomoc-w-norwegii.com/.

5. Bon promocyjny – kupon mający formę papierową, zawierający Kod promocyjny oraz określający zasady promocji oraz korzyści: przedmiot promocji, rabat (jeśli występuje), dodatkowe gratyfikacje (jeśli występują).

6. Kod promocyjny – ciąg znaków wpisywany podczas rejestracji usługi, umożliwiający Klientowi uzyskanie rabatu na usługę lub innej gratyfikacji określonej na Bonie promocyjnym.

7. Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna, zamawiająca dowolną usługę w firmie ATS lub posiadająca opłaconą i aktywną usługę świadczoną przez Operatora.

Rozdział 2. Czas trwania Promocji
1. Promocja obowiązuje od 29.01.2023 do dnia 31.12.2023.
2. Za datę uczestnictwa w Promocji uznaje się datę użycia kodu rabatowego.

Rozdział 3. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użycie Kodu promocyjnego podczas rejestracji usługi.

Rozdział 4. Zasady Promocji
1. Wyłącznym podmiotem, uprawnionym do tworzenia Bonów promocyjnych jest ATS Anna Stankiewicz.
2. Klient, który dokona zgłoszenia rejestracyjnego usługi (będącej przedmiotem Bonu promocyjnego) z użyciem aktywnego (nieprzeterminowanego) Kodu promocyjnego – otrzyma wynikającą z Kuponu promocyjnego gratyfikację.
3. Bon promocyjny może zostać wykorzystany przez Klienta do skorzystania z wielu usług.
4. Poprzez użycie Bonu Promocyjnego rozumie się podanie kodu kreskowego znajdującego się na odwrocie bonu osobiście w siedzibie firmy/telefonicznie/mailowo.

5.Klient otrzyma potwierdzenie naliczenia rabatu lub/oraz otrzymania innej gratyfikacji poprzez informację w podsumowaniu zamówienia, przesłanej proformie lub w postaci innego czytelnego komunikatu.
6. W przypadku rezygnacji z którejkolwiek usługi objętej gratyfikacją, Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za niewykorzystany Bon.
7. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi ATS Anna Stankiewicz.

8.Świadczenie otrzymane przez Klienta w wyniku użycia Bonu promocyjnego nie podlega wymianie na inne usługi, świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2023.
2. Warunki Promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszać nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Promocji, ATS Anna Stankiewicz niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.
3. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług ATS Anna Stankiewicz.

Akcja promocyjna „JESIEŃ2022”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług ”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 14 września 2022 do 21 września 2022 roku.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznany  rabat określony w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja „Firma” przeznaczona jest dla wszystkich klientów naszego biura, którzy zlecą określoną promocyjną usługę jednemu z naszych biur.
 2. Nie można posiadać zaległości finansowych wobec firmy ATS Anna Stankiewicz
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia wykonania  usługi w cenie promocyjnej.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za usługę należy uiścić przelewem podając w tytule kod promocji: „JESIEN2022”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając kodu promocji „JESIEN2022”
 • Uczestnik przed skorzystaniem z promocji podpisze umowę na wykonywanie usług księgowych zarejestrowanego podmiotu przez Organizatora .
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 21 września 2022 roku.
 2. Promocja „JESIEŃ2022” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie ; Sorgenfriveien 9 w Trondheim ; Zbożowa 4/2 w Szczecinie; Spokojna 31F w Stargardzie oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „FIRMA”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Podatki”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 14 maja 2020 roku do 22 maja 2020 roku.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznany  rabat określony w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja „Firma” przeznaczona jest dla wszystkich klientów naszego biura, którzy zlecą określoną promocyjną usługę jednemu z naszych biur.
 2. Nie można posiadać zaległości finansowych wobec firmy ATS Anna Stankiewicz
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia wykonania  usługi w cenie promocyjnej.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za usługę należy uiścić przelewem podając w tytule kod promocji: „FIRMA”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając kodu promocji „FIRMA”
 • Uczestnik przed skorzystaniem z promocji podpisze umowę na wykonywanie usług księgowych zarejestrowanego podmiotu przez Organizatora .
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 22 maja 2020 roku.
 2. Promocja „FIRMA” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „PODATKI”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Podatki”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres d 14 maja 2020 roku do 22 maja 2020 roku.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznany rabat określony w ulotce promocyjnej dostępnej  na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja „Podatki” przeznaczona jest dla wszystkich klientów naszego biura, którzy zlecą usługę określoną w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 2. Nie można posiadać zaległości finansowych wobec firmy ATS Anna Stankiewicz
 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia wykonania usługi określonej w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za usługę należy uiścić przelewem podając w tytule kod promocji: „PODATKI”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając kodu promocji „PODATKI”
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 22 maja 2020 r.
 2. Promocja „Podatki” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „Biuro Trondheim”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Biuro Trondheim”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurze na terenie Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018r.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznane po 100 koron rabatu dla klienta, który pojawi się w biurze w Trondheim.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1.  Akcja promocyjna „Biuro Trondheim” przeznaczona jest dla każdego z klientów, który pojawi się w naszym biurze w Trondheim i zleci nam wykonanie usługi.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura w Trondheim, w celu zlecenia wykonania usługi.
 • Uiścić opłatę w biurze lub też przelewem na konto naszej firmy. Podając w tytule kod promocji: „TRONDHEIM100”.
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 31 grudnia 2018r.
 2. Promocja „Biuro Trondheim” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „Męska Promocja”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Męska Promocja”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2018 roku do 20 lutego 2019
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznane po 100 koron rabatu dla klienta i jego towarzysza na dowolną usługę zleconą naszej firmie.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. „Męska Promocja” przeznaczona jest dla Panów, którzy polecą swojemu koledze usługi naszego biura w Stargadzie i Trondheim.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura wraz ze swoim kolegą, w celu zlecenia wykonania usługi.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za dwie usługi należy uiścić jednym przelewem podając w tytule kod promocji: „KOLEGA100”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając tak samo kod promocji „KOLEGA100”
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 20 lutego 2019r.
 2. „Męska Promocja” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „Zasiłki”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Zasiłki”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2018 roku do 20 lutego 2019
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji zostanie przyznany prezent dla partnerki lub dzieci
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja „Zasiłki” przeznaczona jest klientów biura ATS, którzy przyjdą do naszego biura w Stargadzie i Trondheim.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia nam złożenia wniosku na wybrany zasiłek.
 • Opłatę za usługę należy uiścić na miejscu w biurze lub przelewem podając kod ‘PREZENT’
 1. Nagroda w postaci prezentu dla partnerki lub dzieci zostanie wydana na miejscu w biurze po okazaniu potwierdzenia płatności.
 • O wysokości opłaty za usługę jaką należy uiścić, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 20 lutego 2019r.
 2. Promocja „Zasiłki” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „Bon świąteczny”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „Bon świąteczny”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 grudnia 2018 roku do 30 marca 2019
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii
 • 2 NAGRODY
 1. W Promocji został przyznany „Bon świąteczny” dla klientów, którzy rozliczali swój podatek w naszym biurze w 2018 roku.
 • 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
 1. „Bon świąteczny” przeznaczony jest dla klientów, którzy otrzymali od biura ATS list świąteczny z życzeniami świątecznymi z dodatkową informacją w celu zapoznania się z zasadami rozliczeń podatkowych na rok 2019.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zgłosić się do naszego biura w Stargardzie lub Trondheim i zlecić nam wykonanie usługi.
 • Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
 • Opłatę za usługę należy uiścić przelewem podając w tytule kod promocji: „BON100”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając tak samo kod promocji „BON100”
 1. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
 • O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
 1. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 30 marca 2019r.
 2. „Bon świąteczny” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Akcja promocyjna „ ATSBLACK FRIDAY”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży usług o nazwie „ATS BLACK FRIDAY”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma ATS Anna Stankiewicz z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 122/5, NIP: 8542030154. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie usług (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora biurach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 24 listopada do 27 listopada 2020 roku.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Norwegii.
2. NAGRODY
1. W Promocji zostanie przyznany rabat określony w ulotce promocyjnej dostępnej na profilu Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja „ATS BLACK FRIDAY” przeznaczona jest dla wszystkich klientów naszego biura, którzy zlecą określoną promocyjną usługę jednemu z naszych biur.
2. Nie można posiadać zaległości finansowych wobec firmy ATS Anna Stankiewicz, aby skorzystać z promocji.
3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu na usługę Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
• Zgłosić się do naszego biura, w celu zlecenia wykonania usługi w cenie promocyjnej.
• Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.
• Opłatę za usługę należy uiścić Z GÓRY, przelewem podając w tytule kod promocji: „ATS BLACK FRIDAY”, bądź też osobiście w jednym z naszych biur, używając kodu promocji „ATS BLACK FRIDAY”.
• Uczestnik przed skorzystaniem z promocji podpisze umowę na wykonywanie usług księgowych zarejestrowanego podmiotu przez Organizatora .
6. Nagroda w postaci rabatu zostanie naliczona od standardowej ceny usługi według cennika ATS zamieszczonego na stronie www.pomoc-w-norwegii.com/cennik/
7. O wysokości przelewu, jaki należy wykonać, poinformuje Organizator.
8. Nagrody będą przyznawane łącznie do dnia 27 LISTOPADA 2020 roku.
9. Promocja „ATS BLACK FRIDAY” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w biurach Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach ATS przy ulicy Wojska Polskiego 122/5 w Stargardzie oraz Sorgenfriveien 9 w Trondheim oraz na stronie Organizatora www.pomoc-w-norwegii.com/regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

[popup_trigger id=”8403″ tag=”span”][/popup_trigger]