Skip to main content

Wszyscy właściciele firm muszą mieć obligatoryjnie ubezpieczenie dla swoich pracowników.  Niektóre branże, jak np. budowlana, muszą mieć zawarte rozszerzone ubezpieczenie, które wynika z przepisów prawa.

Każdy pracodawca zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie od wypadków w pracy, które obejmuje:

  1. Obrażenia ciała i choroby spowodowane wypadkiem w pracy.
  2. Choroby , które są tak samo traktowane jako wypadek przy pracy, wg przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
  3. Obrażenia ciała i choroby, które są następstwem niebezpiecznych substancji lub warunków pracy.
  4. Odszkodowanie za utratę zdolności do pracy oraz dochodu.
  5. Odszkodowanie dla współmałżonka/partnera z powodu zgonu pracownika.

Takie ubezpieczenie można oczywiście rozszerzyć o dodatkowy zakres, np. na czas dojazdu do pracy.

Ubezpieczeni pracownicy mają prawo do szczególnych świadczeń takich jak: pomoc medyczna, zasiłek chorobowy, renta, renta dla dzieci oraz emerytura.

Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje automatycznie właścicieli firm lub osób wykonujących wolny zawód. Te osoby, aby uzyskać takie prawo muszą zawrzeć dodatkową umowę i zobowiązać się do dobrowolnego wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Składka taka wynosi 0,4 % przewidywanego rocznego dochodu i jest płacona kwartalnie.

ZASIŁEK CHOROBOWY:

Właściciele firm i osoby wykonujące pracę na własny rachunek  nie są automatycznie objęci ubezpieczeniem dającym im prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby. Prawo takie przysługuje im dopiero od 17 dnia.

Istnieje jednak możliwość podpisania dodatkowego ubezpieczenia w NAV, które będzie dawało prawo do:

  1. wypłaty 100 % zasiłku od dnia pierwszego
  2. wypłaty 100 % zasiłku chorobowego od dnia 17
  3. wypłaty 80 % zasiłku od dnia 1-16

Aby wyliczyć składkę ubezpieczenia, która jest inna dla każdego wariantu ubezpieczenia i wynosi od 1,5 do 7,4 %,  NAV bierze pod uwagę dochód firmy za ostatnie 3 lata.

Innym jeszcze ubezpieczeniem jest ubezpieczenie obejmujące wypłatę pracownikowi zasiłku chorobowego w okresie pracodawcy, czyli przez pierwsze 16 dni trwania choroby.

Pracodawca może podpisać dobrowolne ubezpieczenie z NAV, aby w powyższym przypadku, po zapłaceniu pracownikowi zasiłku za 16 dni można było wnioskować o zwrot tej kwoty z NAV.

Wówczas NAV zwraca kwotę która pracodawca zapłacił od dnia 4 do 16. W takim przypadku zwolnienie musi być wystawione przez lekarza.