Skip to main content

System alimentacyjny w Norwegii wygląda inaczej niż w Polsce, w związku z czym wielu naszych klientów ma związane z nim pytania. ATS wprowadza nowe usługi dla osób, które chcą starać się o alimenty w Norwegii, zmienić wysokość istniejącego świadczenia bądź umorzyć dług alimentacyjny.

W Norwegii rodzic, który nie mieszka razem z dzieckiem, ma obowiązek łożenia na jego realne potrzeby poprzez comiesięczne płacenie alimentów (barnebidrag). Obowiązek płacenia alimentów jest skrupulatnie egzekwowany. System został pomyślany w ten sposób, by osoby posiadające odpowiedni dochód, nie mogły uchylać się od obowiązku ekonomicznego partycypowania w wychowaniu swojego dziecka.

Kwota alimentów jest własnością dziecka. Rodzic będący głównym, czy też faktycznym opiekunem, zarządza świadczeniem w jego imieniu. Alimenty zatem w sensie prawnym przysługują dziecku, a nie rodzicowi, chociaż to rodzic dysponuje tymi środkami.

Alimenty – prywatna umowa lub wniosek do NAV

Aby ubiegać się o alimenty w Norwegii, nie potrzeba wnosić sprawy do sądu. Rodzice mogą zawrzeć między sobą prywatną umowę w tej sprawie, bądź złożyć stosowny wniosek do NAV. Rodzic składający wniosek do NAV może zaznaczyć, iż życzy sobie, aby to urząd nadzorował całą sprawę. W kwestii wysokości alimentów również można to zrobić na zasadzie wzajemnych uzgodnień bądź poprosić, by NAV sam ustalił wysokość miesięcznej kwoty.

NAV oblicza alimenty za pomocą specjalnego kalkulatora. W tym celu potrzebuje od opiekunów konkretnych dokumentów, w tym informacji o zarobkach obojga rodziców, rachunków, pisemnej informacji o tym, jak wygląda opieka nad dzieckiem: z którym rodzicem mieszka, a jeśli opieka jest naprzemienna to, ile czasu spędza u jednego i ile u drugiego rodzica. Konieczne jest również podanie wieku dziecka, bowiem kwoty, tak samo jak potrzeby, zmieniają się stosownie do wieku.

Kalkulatora ze strony NAV nie powinno się używać w przypadku, gdy dziecko mieszka z opiekującym się nim faktycznie rodzicem poza Norwegią. W takim wypadku kwota alimentów jest ustalana w inny sposób, stosownie do potrzeb dziecka.

Zabezpieczenie alimentacyjne

W przypadku, gdy jeden rodzic nie płaci alimentów lub nie pozostaje w kontakcie, rodzic opiekujący się dzieckiem może wnieść o zabezpieczenie alimentacyjne. Wtedy NAV wypłaca zaliczkę na alimenty (bidragsforskudd), a później rozlicza się bezpośrednio z rodzicem, który ma obowiązek płacić alimenty. Urząd wysyła do niego wniosek oraz inne konieczne dokumenty i sam zajmuje się sprawą.

Zmiana wysokości świadczenia alimentacyjnego

Raz ustaloną kwotę alimentów można z czasem modyfikować. Kiedy sytuacja życiowa się zmienia, na przykład wzrastają koszty życia, pojawia się więcej wydatków lub zarobki są mniejsze, można złożyć wniosek do NAV o zmianę kwoty alimentów.

Każda ze stron w sprawie o alimenty ma prawo złożyć wniosek o zmianę kwoty alimentów. Może być to zarówno wniosek o zmniejszenie kwoty świadczenia, jak i wniosek o jego zwiększenie. Po przyjęciu wniosku jednostka NAV, która podjęła wcześniejszą decyzję, ponownie oceni sprawę. Urząd może zmienić decyzję, jeśli jest ku temu powód. Jeśli decyzja nie zostanie zmieniona, skarga może być przekazana do organu ds. skarg NAV. Organ odwoławczy podejmie decyzję w sprawie, a jego decyzja będzie ostateczna.

Umorzenie alimentów

W celu umorzenia długu alimentacyjnego należy złożyć w NAV stosowny wniosek.

Aby NAV umorzył komuś długi alimentacyjne, muszą istnieć ku temu istotne przyczyny. Urząd musi między innymi ocenić, czy osoba zobowiązana do wniesienia wkładu ma możliwość spłaty zadłużenia w danym momencie lub w przyszłości.

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że osoba zobowiązana do wniesienia składki może w przyszłości poprawić swoją sytuację ekonomiczną, NAV nie umorzy długu alimentacyjnego.

W przypadku, gdy roczny dochód osoby zobowiązanej do wpłacania składek jest niższy niż 75-krotność zwiększonej zaliczki i jest oczywiste, że dochód nie ulegnie poprawie w przyszłości, NAV może umorzyć całe zadłużenie składkowe. Przed umorzeniem długu NAV sprawdza również, czy osoba zobowiązana do wniesienia wkładu posiada aktywa lub inny majątek. Gdy dochód dłużnika przekracza 75-krotność podwyższonej zaliczki, NAV nie może całkowicie umorzyć zadłużenia składkowego,  może jednak rozważyć częściowe umorzenie.

Załatw sprawy alimentacyjne w Norwegii z ATS

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych w Norwegii, zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur. Doradzimy, jakie kroki należy podjąć w konkretnej sytuacji i zajmiemy się fachowym przygotowaniem wniosków. Z naszą pomocą można wnioskować o alimenty, zmianę kwoty świadczenia bądź umorzenie długu alimentacyjnego. Zapraszamy!