Skip to main content

❗️Oto pakiet kryzysowy, który rząd zamierza przedstawić dziś wieczorem❗️
Rząd przedstawi dziś wieczorem „Program rekompensat dla firm, które nie osiągnęły obrotu w wyniku Covid-19”
Propozycje, które są w dniu dzisiejszym dyskutowane przez Partie i zostaną ostatecznie sformułowane dzisiejszego wieczora to:

🔹 firmy mogą ubiegać się o odszkodowanie za utracone dochody w wyniku Covid-19

🔹intensywność pomocy Rządu zależy od wielkości nieuniknionych kosztów stałych w każdym przedsiębiorstwie.

🔹program obowiązuje zasadniczo w marcu, kwietniu i maju 2020 r. Pierwsza płatność jest dokonywana jak najszybciej w kwietniu i jest mierzona na podstawie danych za marzec.Program ma opierać się na danych dotyczących obrotu w marcu 2019, zgłoszonych przez firmy lub średniej dla stycznia i lutego 2020 r., jeżeli przedsiębiorstwo nie działało w marcu 2019 r. Firmy muszą również zgłosić nieuniknione koszty stałe, które można odpisywać w działalności.
Warunkiem uzyskania pomocy Państwa jest spadek obrotów o 30 procent lub więcej (20 procent lub więcej w marcu) w odniesieniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Nie należy uwzględniać sprzedaży aktywów finansowych.

Wyłączenia

Program dotyczy wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw podlegających opodatkowaniu w Norwegii. Proponuje się, aby program nie miał zastosowania do:

🔹branża finansowa

🔹produkcja, przesył i dystrybucja zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę

🔹 zagraniczny transport morski

🔹 wydobycie ropy i gazu

🔹prywatne przedszkola objęte własnym programem wsparcia

🔹 linie lotnicze objęte własnym programem wsparcia

🔹 przedsiębiorstwa bez pracowników (z wyjątkiem ENK, gdzie działalność jest głównym źródłem dochodu posiadacza)

🔹uśpione przedsiębiorstwa

🔹 firmy, które są w trakcie postępowania upadłościowego lub złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości
❓Jak obliczyć, kto może otrzymać jaką pomoc❓
Rekompensatę oblicza się według następującego wzoru:Odszkodowanie = Procentowy obrót × (nieunikniony koszt uzyskania przychodu) × współczynnik korygujący.

Współczynnik korygujący jest ustawiony na:

0,9 dla firm zamkniętych przez państwo oraz  0,8 dla innych firm

Wkład własny wynosi 0 NOK dla firm zamkniętych przez państwo oraz  10 000 NOK miesięcznie dla innych firm.

Następnie należy wziąć pod uwagę próg płatności z programu, który wynosi 5000 NOK. Szacowane kwoty odszkodowania poniżej tego limitu nie zostaną wypłacone.

Pułap wypłaty wynosi 30 mln NOK na osobę prawną miesięcznie.

Kontrole, wykrywanie oszustw

W procedurze automatycznego przetwarzania, przeprowadzonych zostanie kilka kontroli krzyżowych w celu wykrycia oszustw. Informacje, które wnioskodawca rejestruje w systemie, zostaną między innymi sprawdzone w oparciu o informacje historyczne i inne informacje o firmie oraz inne dostępne informacje dla Instytucji Państwowych. Wniosek zostanie odrzucony lub przejdzie do przetwarzania ręcznego, jeśli kontrole krzyżowe wykażą poważne odchylenia.

Mechanizmy kontrolne, które na przykład wykrywają aktywność i pracowników w firmie oraz to, czy jest to sytuacja domyślna, pomogą wykryć aplikacje na niewłaściwych podstawach lub fałszywe firmy. Informuje się, że każda osoba ubiegająca się o program musi być w stanie udokumentować dane liczbowe w późniejszym terminie za pomocą zaświadczenia audytora lub upoważnionego księgowego. Zmiana dostępu jest również planowana. Ponadto ustanowiona zostanie kontrola wymogów dotyczących zwrotu kosztów i sankcji za wykrywanie oszustw i oszustw. Kary są wyraźnie określone w portalu aplikacji.

Każda osoba ubiegająca się o środki z programu musi być w stanie udokumentować dane liczbowe w późniejszym terminie, poświadczając je przez rewizora lub księgowego. Ustanowiona zostanie kontrola wymogów dotyczących zwrotu kosztów i sankcji za wykrywanie oszustw. Kary zostaną wyraźnie określone.

Jeśli firma spełni wszystkie kryteria płatności, zostanie ona dokonana automatycznie. Wnioskodawca musi potwierdzić, że informacje są prawidłowe i że zna konsekwencje podania niepoprawnych informacji. Wnioskodawca potwierdza, że zapoznał się z zasadami programu i że rozumie odpowiedzialność karną, podając nieprawidłowe informacje.

Plan o tak dużym zasięgu został przygotowany w bardzo krótkim czasie. Rząd pragnie szybko wprowadzić program, aby był on możliwie jak najprostszy i aby pierwsza płatność mogła zostać dokonana jak najszybciej.

Oznacza to, że istniały ograniczone możliwości wzięcia pod uwagę różnych kwestii, które normalnie byłyby rozważane. Dlatego może być konieczne dostosowanie modelu, limitów i środków kontroli. Powstały pytania czy pomoc ta  stanowi wystarczającą silną zachętę do prowadzenia działalności podczas kryzysu. Wiele firm znacznie ograniczyło wykorzystanie siły roboczej, ale nie 100 procent, aby uniknąć konieczności całkowitego zamknięcia firmy. Zazwyczaj dotyczy to firm o dużym spadku obrotów (80–100%), w których nadal potrzebny jest pewien personel. Ministerstwo rozważy, czy i jeśli to możliwe, w jaki sposób można wziąć to pod uwagę w modelu z kwietnia 2020 r.