Zasiłek chorobowy podczas pobytu na kwarantannie przy wjeździe do Norwegii

Każdy, kto podróżuje w celach służbowych między Norwegią, a zagranicą, może zostać poddany kwarantannie po wjeździe do Norwegii.

Prawo do zasiłku chorobowego podczas kwarantanny wjazdowej przysługuje osobie, której okres kwarantanny uniemożliwia wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy, a skutkuje to utratą dochodu.
Zgodnie z regulacjami dotyczącymi zasiłku chorobowego, pracodawca w takiej sytuacji musi zapłacić za pierwsze 16 dni zwolnienia, jednocześnie przysługuje mu refundacja wypłaconego świadczenia od 4 dnia zwolnienia.
Nav nie wymaga zwolnienia lekarskiego od lekarza w przypadku kwarantanny wjazdowej i zachęca pracodawców do akceptowania oświadczeń własnych w takich przypadkach.
Pracownicy, którzy przebywają w kwarantannie w okresie urlopu, nie mają prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ nie tracą dochodu .
NAV może odmówić przyznania zasiłku chorobowego, gdy osoba naruszy krajowe przepisy dotyczące podróżowania i zostanie poddana kwarantannie po powrocie do Norwegii.
Jednak nie dotyczy to pracowników, którzy dojeżdżają za granicę i którzy muszą spędzać wolny czas za granicą (np. w Polsce) , na przykład z powodu braku stałego miejsca zamieszkania.

Kwarantanna wjazdowa.
Dziesięciodniową kwarantanną wjazdową objęte są wszystkie osoby, które wjechały do Norwegii z kraju #czerwonego#, poza wyjątkami określonymi w ustawie. Między innymi kwarantanny nie muszą odbywać osoby, które udokumentują przebyty COVID -19 w ostatnich 6 miesiącach. ***Wymagane jest przedstawienie testu potwierdzającego chorobę, który został wykonany podczas choroby. Pozytywny test musi mieć co najmniej 4 tygodnie. Test wykonany już po zachorowaniu, który może wykazać, że byłeś chory, nie jest wystarczający. Innymi słowy, tak zwane testy przeciwciał nie są akceptowane. Nie ma wymogu wykonania takiego testu w Norwegii.

Osoby objęte kwarantanną wjazdową muszą przebywać w hotelach kwarantannowych w okresie kwarantanny, za wyjątkiem :
a) osób, które mieszkają na stałe lub posiadają mieszkanie w Norwegii i które podczas kwarantanny będą przebywały w tym mieszkaniu lub w innym dostosowanym miejscu zamieszkania ( musi ono spełnić warunki określone w ustawie),
b) osoby, które przyjechały do Norwegii w celu wykonywania pracy lub zadań i mają pracodawcę lub klienta, który zapewnił odpowiednie miejsce do przebywania podczas kwarantanny z prywatnym pokojem w okresie kwarantanny
c) osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy przesiedleni.
Odpowiednio przystosowane miejsce do kwarantanny:
Miejsca, w których musisz wchodzić w interakcje z innymi gośćmi, nie nadają się do kwarantanny. Pobyty w przyczepie kempingowej, namiocie lub domku na kempingach bez własnej łazienki / toalety i kuchni nie są akceptowane jako adres do realizacji okresu kwarantanny, jeśli musisz dzielić je z osobami innymi niż najbliższe Tobie lub z Tobą podróżujący . To samo dotyczy pobytów pod adresami, w których musisz dzielić pokoje / obiekty z innymi niż te, z którymi zwykle mieszkasz, na przykład akademiki i inne domy ze wspólną łazienką lub kuchnią.

Wymóg okazania negatywnego wyniku testu przed wjazdem do Norwegii
Osoby przybywające do Norwegii z obszaru #czerwonego#, muszą przy wjeździe przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na SARS-CoV-2. Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenowy. Test musi zostać wykonany nie później niż 72 godziny przed przybyciem do Norwegii. Zaświadczenie musi być w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, osoba może zostać nie wpuszczona do Norwegii.
Testu nie muszą wykonywać między innymi :
a) obywatele Norwegii,
b) cudzoziemcy zamieszkujący Norwegię, posiadający zezwolenie na pobyt lub prawo pobytu zgodnie z ustawą o imigracji,
c) cudzoziemcy, którzy są bezwzględnie niezbędni do prawidłowego funkcjonowania krytycznych funkcji społecznych lub zadbania o podstawowe potrzeby ludności, a w przypadku odmowy wjazdu istnieje zagrożenie życia i zdrowia,
d) cudzoziemcy w tranzycie,
e) cudzoziemcy, którzy regularnie przyjeżdżają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii w celu podjęcia pracy lub nauki, z wyjątkiem personelu medycznego, który przebywał poza Norwegią dłużej niż siedem dni,
f) cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w Norwegii na podstawie tzw. łączenia rodzin. g) osoby , które zatwierdzoną metodą laboratoryjną mogą udokumentować, że przeszły covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.***Wymagane jest przedstawienie testu potwierdzającego chorobę, który został wykonany podczas choroby. Pozytywny test musi mieć co najmniej 4 tygodnie. Test wykonany już po zachorowaniu, który może wykazać, że byłeś chory, nie jest wystarczający. Innymi słowy, tak zwane testy przeciwciał nie są akceptowane. Nie ma wymogu wykonania takiego testu w Norwegii.


Kwarantanna wjazdowa oraz negatywny wynik testu to dwa wymogi, jakie należy spełnić jednocześnie!

Izolacja w domu dla osób ze stwierdzonym COVID-19 Pacjenci izolowani w domu mogą zakończyć izolację, kiedy –minęło 10 dni od wystąpienia objawów oraz przez co najmniej 24 ostatnie godziny, nie zaobserwowano gorączki * * bez stosowania preparatów przeciwgorączkowych. W tej grupie nie zaleca się wykonywania testów PCR przed wyzdrowieniem. Zgodnie z tymi kryteriami pacjent nie jest już uważany za zarażającego, chociaż niektórzy nadal będą mieć trwałe objawy, takie jak utrata / zmieniony zmysł smaku i węchu, resztkowy kaszel, duszność i pogorszenie stanu ogólnego. Izolacja jest również cofana w przypadkach, gdy inne osoby w tym samym gospodarstwie domowym są nadal w izolacji lub w kwarantannie. 👇Osoby bezobjawowe, które uzyskały wynik pozytywny, mogą przerwać izolację po 10 dniach od pozytywnego wyniku testu.

PODSUMOWANIE!
* Pracownik rotacyjny ma prawo do płatnej kwarantanny na podstawie oświadczenia własnego przekazanego dla pracodawcy. Pracodawca pokrywa pierwsze 3 dni, a resztę pokrywa NAV.
* Pracownik, który podróżuje między Polską, a Norwegią i nie ma stałego miejsca zamieszkania w Norwegii , ma prawo do płatnej kwarantanny na podstawie oświadczenia własnego przekazanego dla pracodawcy. Pracodawca pokrywa pierwsze 3 dni, a resztę pokrywa NAV.
* Kwarantanny wjazdowej nie muszą odbywać osoby, które mają potwierdzony badaniami laboratoryjnymi fakt, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły COVID-19.
* Osoby, które mają potwierdzony badaniami laboratoryjnymi fakt, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły COVID-19, nie muszą również przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wykonanego nie później niż 72 godziny przed wjazdem do Norwegii.
* Osoby mające stałe miejsce zamieszkania w Norwegii oraz pozwolenie na pracę, podróżujące do Polski raz na jakiś czas (nawet jeśli rodziny mieszkają w Polsce) – nie muszą wykonywać testu przed przyjazdem do Norwegii. Istnieje jednak obowiązek odbycia kwarantanny wg wyżej wymienionych zasad.
Wszystkie te informacje są aktualne na dzień dzisiejszy. Zasady te mogą zmienić się w każdym momencie. Będziemy w tym poście informowali o zmianach.
Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących podróży do Norwegii pod tym postem, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć.