Skip to main content

Zasiłek chorobowy podczas pobytu na kwarantannie przy wjeździe do Norwegii

Każdy, kto podróżuje w celach służbowych między Norwegią, a zagranicą, może zostać poddany kwarantannie po wjeździe do Norwegii.

Prawo do zasiłku chorobowego podczas kwarantanny wjazdowej przysługuje osobie, której okres kwarantanny uniemożliwia wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy, a skutkuje to utratą dochodu.
Zgodnie z regulacjami dotyczącymi zasiłku chorobowego, pracodawca w takiej sytuacji musi zapłacić za pierwsze 16 dni zwolnienia, jednocześnie przysługuje mu refundacja wypłaconego świadczenia od 4 dnia zwolnienia.
Nav nie wymaga zwolnienia lekarskiego od lekarza w przypadku kwarantanny wjazdowej i zachęca pracodawców do akceptowania oświadczeń własnych w takich przypadkach.
Pracownicy, którzy przebywają w kwarantannie w okresie urlopu, nie mają prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ nie tracą dochodu .
NAV może odmówić przyznania zasiłku chorobowego, gdy osoba naruszy krajowe przepisy dotyczące podróżowania i zostanie poddana kwarantannie po powrocie do Norwegii.
Jednak nie dotyczy to pracowników, którzy dojeżdżają za granicę i którzy muszą spędzać wolny czas za granicą (np. w Polsce) , na przykład z powodu braku stałego miejsca zamieszkania.

Kwarantanna wjazdowa.
Dziesięciodniową kwarantanną wjazdową objęte są wszystkie osoby, które wjechały do Norwegii z kraju #czerwonego#, poza wyjątkami określonymi w ustawie.

Certyfikat przejścia Covid-19 nie stanowi wyjątku od kwarantanny wjazdowej, oraz nie zwalnia z obowiązku testowania na granicy po wjeździe do Norwegii. Jednak okazanie certyfikatu przejścia Covid-19 zwalnia z obowiązku wykonania testu na 24 h przed przyjazdem do Norwegii, jeśli certyfikat zaświadcza przebycie choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Osoby objęte kwarantanną wjazdową muszą przebywać w hotelach kwarantannowych w okresie kwarantanny, za wyjątkiem :
a) osób, które mieszkają na stałe lub posiadają mieszkanie w Norwegii i które podczas kwarantanny będą przebywały w tym mieszkaniu lub w innym dostosowanym miejscu zamieszkania ( musi ono spełnić warunki określone w ustawie),
b) osoby, które przyjechały do Norwegii w celu wykonywania pracy lub zadań i mają pracodawcę lub klienta, który zapewnił odpowiednie miejsce do przebywania podczas kwarantanny z prywatnym pokojem w okresie kwarantanny
c) osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy przesiedleni.
Odpowiednio przystosowane miejsce do kwarantanny:
Miejsca, w których musisz wchodzić w interakcje z innymi gośćmi, nie nadają się do kwarantanny. Pobyty w przyczepie kempingowej, namiocie lub domku na kempingach bez własnej łazienki / toalety i kuchni nie są akceptowane jako adres do realizacji okresu kwarantanny, jeśli musisz dzielić je z osobami innymi niż najbliższe Tobie lub z Tobą podróżujący . To samo dotyczy pobytów pod adresami, w których musisz dzielić pokoje / obiekty z innymi niż te, z którymi zwykle mieszkasz, na przykład akademiki i inne domy ze wspólną łazienką lub kuchnią.

Wymóg okazania negatywnego wyniku testu przed wjazdem do Norwegii
Osoby przybywające do Norwegii z obszaru #czerwonego#, muszą przy wjeździe przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na SARS-CoV-2. Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenowy. Test musi zostać wykonany nie później niż 24 godziny przed przybyciem do Norwegii. Zaświadczenie musi być w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, osoba może zostać nie wpuszczona do Norwegii.
Testu nie muszą wykonywać między innymi :
a) obywatele Norwegii,
b) cudzoziemcy zamieszkujący Norwegię, posiadający zezwolenie na pobyt lub prawo pobytu zgodnie z ustawą o imigracji, osoby zameldowane w Norwegii
c) cudzoziemcy, którzy są bezwzględnie niezbędni do prawidłowego funkcjonowania krytycznych funkcji społecznych lub zadbania o podstawowe potrzeby ludności, a w przypadku odmowy wjazdu istnieje zagrożenie życia i zdrowia,
d) cudzoziemcy w tranzycie,
e) cudzoziemcy, którzy regularnie przyjeżdżają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii w celu podjęcia pracy lub nauki, z wyjątkiem personelu medycznego, który przebywał poza Norwegią dłużej niż siedem dni,
f) cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w Norwegii na podstawie tzw. łączenia rodzin. g) osoby , które zatwierdzoną metodą laboratoryjną mogą udokumentować, że przeszły covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.***Wymagane jest przedstawienie testu potwierdzającego chorobę, który został wykonany podczas choroby. Pozytywny test musi mieć co najmniej 4 tygodnie. Test wykonany już po zachorowaniu, który może wykazać, że byłeś chory, nie jest wystarczający. Innymi słowy, tak zwane testy przeciwciał nie są akceptowane. Nie ma wymogu wykonania takiego testu w Norwegii.


Kwarantanna wjazdowa oraz negatywny wynik testu to dwa wymogi, jakie należy spełnić jednocześnie!

Izolacja w domu dla osób ze stwierdzonym COVID-19

Pacjenci izolowani w domu mogą zakończyć izolację, kiedy –minęło 10 dni od wystąpienia objawów oraz przez co najmniej 24 ostatnie godziny, nie zaobserwowano gorączki * * bez stosowania preparatów przeciwgorączkowych. W tej grupie nie zaleca się wykonywania testów PCR przed wyzdrowieniem. Zgodnie z tymi kryteriami pacjent nie jest już uważany za zarażającego, chociaż niektórzy nadal będą mieć trwałe objawy, takie jak utrata / zmieniony zmysł smaku i węchu, resztkowy kaszel, duszność i pogorszenie stanu ogólnego. Izolacja jest również cofana w przypadkach, gdy inne osoby w tym samym gospodarstwie domowym są nadal w izolacji lub w kwarantannie. 👇Osoby bezobjawowe, które uzyskały wynik pozytywny, mogą przerwać izolację po 10 dniach od pozytywnego wyniku testu.

PODSUMOWANIE!
* Pracownik rotacyjny ma prawo do płatnej kwarantanny na podstawie oświadczenia własnego przekazanego dla pracodawcy. Pracodawca pokrywa pierwsze 3 dni, a resztę pokrywa NAV.
* Pracownik, który podróżuje między Polską, a Norwegią i nie ma stałego miejsca zamieszkania w Norwegii , ma prawo do płatnej kwarantanny na podstawie oświadczenia własnego przekazanego dla pracodawcy. Pracodawca pokrywa pierwsze 3 dni, a resztę pokrywa NAV.
* Osoby, które mają potwierdzony badaniami laboratoryjnymi fakt, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszły COVID-19, nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wykonanego nie później niż 24 godziny przed wjazdem do Norwegii.
* Osoby mające stałe miejsce zamieszkania w Norwegii oraz pozwolenie na pracę, podróżujące do Polski raz na jakiś czas (nawet jeśli rodziny mieszkają w Polsce) – nie muszą wykonywać testu przed przyjazdem do Norwegii. Istnieje jednak obowiązek odbycia kwarantanny wg wyżej wymienionych zasad, oraz rejestracji wjazdu.
Wszystkie te informacje są aktualne na dzień 18.03.2021. Zasady te mogą zmienić się w każdym momencie. Będziemy w tym poście informowali o zmianach.
Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących podróży do Norwegii pod tym postem, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć.