Skip to main content

W ostatnich 6 latach odsetek osób pobierających w Norwegii pleiepenger, czyli zasiłek opiekuńczy, zwiększył się o ponad 100%. Wynika to głownie ze zmiany przepisów, dzięki której świadczenie należy się większej grupie osób niż wcześniej.

Pleiepenger jest to zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez NAV między innymi na opiekę nad chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem.
Pleiepenger może być również wypłacane w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny lub takim który wymaga opieki w ostatnich dniach życia. Ten ostatni zasiłek nazwany jest pleiepenger i livets sluttfase. Więcej na temat tego świadczenia można przeczytać w tym artykule: PLEIEPENGER CZYLI ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY W NORWEGII

Zmiana przepisów

W roku 2017 w Norwegii zmieniono przepisy dotyczące przyznawania zasiłku opiekuńczego. Przed zmianą przepisów zasiłek przysługiwał na opiekę nad dzieckiem do 12 roku życia przyjętego do zakładu opieki zdrowotnej bądź na dziecko do 18 roku życia cierpiące na poważną, zagrażającą życiu chorobę. Zasiłek nie przysługiwał na opiekę nad dziećmi przewlekle chorymi, u których przebieg choroby był stabilny i nie zagrażał bezpośrednio życiu. Po zmianie przepisów przyjęcie do placówki opieki zdrowotnej przestało być warunkiem koniecznym. Zasiłek mogą otrzymać również opiekunowie dzieci przewlekle chorych, które wymagają stałego nadzoru i opieki, także w warunkach domowych. Jeśli potrzeby dziecka są na tyle zaawansowane, że nie może ono pozostawać długo bez opieki, zasiłek może zostać przyznany. NAV wymaga zaświadczenia od lekarza, które potwierdza konieczność stałej opieki.

Wiele rodzajów chorób

Od roku 2016 do 2022 liczba opiekunów pobierających pleiepenger wzrosła z 8300 do 18 100. Największy wzrost miał miejsce w latach 2021-2022, informuje NAV i zaznacza, że beneficjentów świadczenia będzie jeszcze więcej. Zaburzenia natury psychicznej oraz zaburzenia zachowania to diagnozy odpowiadające w największym stopniu za zwiększenie się grupy świadczeniobiorców. Rodzice zostają w domu, by opiekować się dziećmi zmagającymi się z na przykład: zaburzeniami odżywiania, depresją, fobią społeczną czy ADHD. Stałej opieki mogą też wymagać dzieci będące w spektrum autyzmu oraz cierpiące na różnego rodzaju uzależnienia. Generalnie zaburzenia odżywiania, problem szczególnie palący w grupie dziewcząt, dotyczy 1 na 3 osób, które potrzebują stałej opieki ze względu na problemy natury psychologicznej.

Również w Polsce

Chodź wśród dzieci potrzebującej stałej opieki rodziców wciąż jest więcej chłopców niż dziewczynek, pleiepenger jest częściej pobierane przez kobiety niż przez mężczyzn, co oznacza, iż rodziny częściej podejmują decyzję, by to matka, a nie ojciec, podjęła się opieki.

O zasiłek pleiepenger można się starać również na opiekę nad dzieckiem w Polsce. Zasiłek jest przyznawany w przypadku, gdy opiekun musi być nieobecny w pracy z powodu konieczności opieki przez co najmniej 20% czasu w danym tygodniu. Istnieje możliwość, by rodzice dzielili między sobą pleiepenger, o ile oboje mają do tego prawo. Jeśli dziecko przebywa w szpitalu, to oboje rodzice mogą otrzymać zasiłek, aby się nim opiekować.

To, jak długo pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny na dziecko. uzależnione jest od potrzeb rodziny. Nie ma określonej długości pobieranego zasiłku. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie w zależności od stanu dziecka i jego potrzeb. Wysokość zasiłku jest zwykle obliczana na podstawie dochodu opiekuna z trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych.