Skip to main content

Termin składania wniosku

Od 1 lipca zmieniają się przepisy dotyczące świadczeń dla osób bezrobotnych. Najważniejszą zmianą dla osoby, która będzie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, jest to, że musi złożyć wniosek najpóźniej w pierwszym dniu bezrobocia, aby nie stracić dni wypłaty z zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego ważne jest, aby zarówno zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w NAV, jak i wysłać wniosek o zasiłek dla bezrobotnych nie później niż pierwszego dnia bezrobocia, aby nie stracić dni z zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa do obliczenia zasiłku

Od 1 lipca 2019 r nie otrzymasz pieniędzy za pierwsze trzy dni od dnia przyznania zasiłku dla bezrobotnych, nazywa się to „czasem oczekiwania”. 

Wg nowych przepisów,  do podjęcia decyzji

-o przyznaniu zasiłku,

-o okresie za jaki zostanie przyznany zasiłek oraz

-o wysokości przyznanego zasiłku,

Nav będzie brał pod uwagę wszystkie dochody aż do miesiąca poprzedzającego przejście na zasiłek dla bezrobotnych . Do 1 lipca 2019 Nav oceniał prawo do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie zarobków z ostatniego roku lub trzech lat. Dochód, z roku bieżącego nie był wtedy uwzględniany w obliczeniach.

Powodem tej zmiany jest fakt, że NAV ma teraz dostęp do informacji o nowych dochodach drogą elektroniczną za pośrednictwem A-ordning. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy zgłaszali informacje o dochodach w określonym terminie. Można sprawdzić zgłoszone dochody na stronie skatteetaten.no/mineinntecter. Jeśli informacje o dochodach, które NAV bierze pod uwagę są nieprawidłowe, należy poprosić pracodawcę o ich poprawienie. Należy także powiadomić NAV o tych nieprawidłowościach.

Przeliczanie okresów pracy do zasiłku

Kolejną ważną zmianą jest również fakt iż okresy zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku szkoleniowego lub zasiłku macierzyńskiego z NAV, a także okresów z wypłaconą odprawą lub wynagrodzeniem bez obowiązku pracy, będą liczone jako okresy pracy przy obliczaniu czasu pracy do podstawy wypłaty zasiłku.

Wyjątek od wymogu bycia prawdziwym poszukującym pracy – nowa specjalna zasada

Osoby uczestniczące w projekcie stałych dopłat do wynagrodzenia oraz osoby zwolnione tymczasowo z pracy (permitering) będą zwolnione z zasady bycia gotowym do pracy i czynnego poszukiwania pracy.