Skip to main content

Odpowiadając na Wasze pytania , zgodnie z § 110 ustawy o obcokrajowcach, akapit 3 ,
za członka rodziny rozumie się:
💑 małżonka (obywatela EOG w tym przypadku) ,
👫 konkubenta (obywatela EOG w tym przypadku) , jeżeli istnieje trwały związek z i można go udokumentować;
👼 krewny zstępny, który nie ukończył 21 lat lub będący na utrzymaniu (obywatela EOG w tym przypadku)
🤷‍♀️ krewny w linii prostej wstępnej, będący na utrzymaniu (obywatela EOG w tym przypadku)
Co za tym idzie❓
Mogą nas odwiedzić nasze dzieci, współmałżonkowie, partnerzy lub osoby będące na naszym utrzymaniu.
Jak mówi przepis , każde powinowactwo należy udokumentować, nie jest określone jakim dokumentem ale możemy zakładać , ze akt ślubu, akt notarialny, akt urodzenia czy też wspólne zameldowanie będą dokumentami właściwymi.

Całość można przeczytać tutaj:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-05-12-998

Dla zainteresowanych, ❓🤷‍♀️
kto jeszcze może przyjechać do Norwegii, przekazujemy luźne tłumaczenie przepisu :
W rozporządzeniu z dnia 15 marca 2020 r. nr 293 w sprawie wydalania cudzoziemców ze względu na zdrowie publiczne, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 , akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
Pierwszy akapit nie ma zastosowania do:
a) obywateli EOG mieszkających w Norwegii,
b) członków rodziny obywateli EOG, gdy członek rodziny zamieszkuje lub ma zamieszkać w Norwegii,
c) obywatele EOG, którzy są pracownikami i nawiązali lub zamierzają nawiązać stosunek pracy w Norwegii,
d) obywatele EOG będący osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, którzy rozpoczęli lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w Norwegii,
e) usługodawcy z kraju EOG (niezależni wykonawcy i pracownicy delegowani), którzy rozpoczęli lub mają rozpocząć pracę w Norwegii,
f) obywatele EOG będący członkami rodziny obywatela Norwegii, z takim powiązaniem rodzinnym, o którym mowa w literze b)
(g) obywatele EOG, którzy odwiedzają małoletnie dzieci, małżonka lub konkubenta lub małoletnie dziecko małżonka lub konkubenta w Norwegii, a także małoletni obywatele EOG, którzy odwiedzają rodziców w Norwegii
h) obywatele EOG, którzy są właścicielami nieruchomości w Norwegii, w tym domówwakacyjnych, i którzy mają je odwiedzić.
§2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Wyjątki od wydalenia
Cudzoziemcy objęci §1 , akapit pierwszy nie mogą zostać wydaleni na podstawie niniejszego rozporządzenia, jeżeli:
a) cudzoziemiec przebywa w tranzycie lotniskowym wyłącznie przed opuszczeniem Norwegii,
b) cudzoziemiec objęty jest zwolnieniem z kwarantanny podczas Covid-19,
c) cudzoziemiec starający się o azyl,
d) tak nakazują szczególne powody, takie jak szczególna odpowiedzialność za opiekę nad osobami w Norwegii lub inne poważne względy opiekuńcze, lub
e) cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt jako pracownik sezonowy, i musi pracować w rolnictwie lub przemyśle ekologicznym.

§ 2a lit. b) otrzymuje brzmienie:
b) obywatele EOG i obywatele Andory, Monako, San Marino i Watykanu, a także członkowie ich rodzin, którzy muszą podróżować przez Norwegię, aby wrócić do domu.
Przepisy wchodzą w życie natychmiast.
Kwarantanna 10 dni obowiązuje każdego, kto wjechał na teren Norwegii, chyba że ma zwolnienie ze względu na pracę w określonych branżach. Decyduje o tym przedsiębiorstwo.

Pozostajemy do waszej dyspozycji:) Miłego dnia!