Skip to main content

Jeśli małżonek/ka pracował/a w NO powyżej 5 lat i w ciągu nich zarejestrowany był do norweskiego systemu ubezpieczeń, to w tym przypadku należy się drugiej połówce renta po zmarłym.

W przypadku gdy zamieszkuje ta osoba w Norwegii wniosek składamy do NAVu bezpośrednio. Jeśli małżonek/ka mieszka w Polsce, to aby uzyskać świadczenia po zmarłym należy złożyć wniosek w Polce do ZUS, a ZUS przekierowuje wniosek do NAVu. Koszt usługi 1600 NOK/ 800 PLN

Renta wdowia (gjenlevendepensjon) ma na celu zapewnić dodatkowe środki rodzinie i przysługuje ona współmałżonkowi zmarłej osoby. Wypłacana jest jedynie wtedy, gdy zmarły w ciągu ostatnich pięciu lat należał do Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych (Folketrygden).

Renta wdowia przysługuje współmałżonkowi zmarłej osoby w momencie, jeżeli ich małżeństwo trwało co najmniej pięć lat lub owocem tego związku były dzieci. Świadczenie przysługuje również w przypadku, jeżeli współmałżonek wychowuje dzieci zmarłej osoby z poprzedniego związku. W takiej sytuacji również musi być zachowany minimum pięcioletni okres opieki. Te same zasady dotyczą również osób, pozostających w konkubinacie.

Istnieje możliwość, w której były małżonek również może złożyć wniosek o przyznanie renty wdowiej. Może mieć to miejsce w dwóch przypadkach. Po pierwsze, zmarły po rozwodzie nie wstąpił ponownie w związek małżeński. Po drugie, małżonek umrze w ciągu 5 lat od rozwodu, a małżeństwo trwało 25 lat lub 15 lat, w przypadku gdy para miała wspólne dzieci.

Wysokość gjenlevendepensjon

Wysokość gjenlevendepensjon uzależnione jest od dwóch czynników. Po pierwsze, od wysokości wypracowanej emerytury przez zmarłego, a po drugie, od wysokości zarobków żyjącego współmałżonka. Jeżeli dochód wynikający z zatrudnienia jest wyższy niż połowę kwoty bazowej (0,5 G) wtedy 40% nadwyżki zostanie odjęte od świadczenia. Za wypłacanie renty odpowiedzialny jest NAV. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Renta wdowia składa się ze świadczenia podstawowego oraz dodatkowego. Pełne świadczenie podstawowe należy się tylko w momencie, jeżeli zmarły przez 40 lat należał do Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Zazwyczaj w takim przypadku jego wysokość równa się kwocie bazowej (G).

Na wysokość renty uzupełniającej ma wpływ liczba przepracowanych wcześniej lat oraz wysokości dochodów zmarłego.

Jak długo można pobierać gjenlevendepensjon?

Wdowią rentę można pobierać aż do momentu ponownego wstąpienia w związek małżeński / nowy nieformalny związek lub do momentu posiadania dzieci z nowym partnerem. Ponadto w momencie uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego lub przejście na AFP (wcześniejszą emeryturę) również traci się możliwość otrzymywania gjenlevendepensjon.

O czym należy poinformować NAV?

Jeśli zajdą zmiany w wysokości dochodu żyjącego małżonka, sytuacji rodzinnej i / lub sytuacji na rynku pracy, lub taka osoba planuje przeprowadzić się za granicę, w takich sytuacjach niezwłocznie należy poinformować NAV. Takie informacje mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia. Wypłata świadczenia odbywa się zazwyczaj do 20. dnia każdego miesiąca.