Karta podatkowa jest dokumentem pokazującym, ile podatku pracodawca ma pobrać przed wypłaceniem Ci wynagrodzenia. Suma, którą pracodawca pobiera, nazywa się zaliczką na podatek dochodowy i jest przedpłatą na poczet podatku, który będziesz musiał zapłacić. Ostateczne ustalenie wysokości podatku następuje po zakończeniu roku dochodowego. Karta podatkowa ważna jest cały rok dochodowy (rok kalendarzowy). Jeżeli pracujesz w Norwegii np. od 1 listopada do 30 marca roku następnego, to najpierw otrzymasz kartę podatkową na miesiące listopad i grudzień, a później otrzymasz nową kartę podatkową na miesiące styczeń, luty i marzec. Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową.

Ważne jest, aby urząd podatkowy posiadał Twój właściwy adres i abyś informował urząd o ewentualnej zmianie adresu. Jeżeli wracasz do kraju rodzinnego przed otrzymaniem zeznania podatkowego i/lub rozliczenia podatkowego, to musisz podać urzędowi skarbowemu Twój adres za granicą. Norweskie prawo pracy jak i prawo podatkowe dotyczy zarówno norweskich jak i zagranicznych pracowników. Pobyt i praca do 3 miesięcy nie wymaga pozwolenia na pobyt i pracę w Norwegii. Przed podjęciem pracy w Norwegii (na okres dłuższy niż 3 miesiące)  należy złożyć podanie o pozwolenie na pobyt i pracę, (warunkiem jest posiadanie  pisemnej umowy o pracę lub pisemnej oferty pracy dla pracownika) i wystąpić do urzędu podatkowego Skatteetaten z wnioskiem o nadanie nr personalnego i karty podatkowej RF-1209 „Søknad om skattekort for utenlandske borgere”, bez której nie można podjąć pracy w Norwegii.

Jeśli pracownik ma tymczasowy numer personalny lub nie ma go w ogóle, należy do wniosku dołączyć  czytelny skan dowodu tożsamości i skan kontraktu o pracę lub pisemnej oferty pracy dla pracownika. W przypadku osób ze stałym numerem wystarczy sam kontrakt o pracę. W niektórych przypadkach zachodzi potrzeba kontroli dokumentu tożsamości, tzn. pracownik będzie się musiał stawić osobiście w urzędzie skarbowym. Czasem również urząd podatkowy wymaga okazania umowy najmu lokalu w Norwegii.

Urząd podatkowy co roku przygotowuje dla podatników nowe karty podatkowe opierając się na ich dochodach z roku bieżącego. Karty są wysyłane w formie elektronicznej do systemu Altinn. Trafiają jednocześnie do podatnika i jego pracodawcy. Pracodawca nie może pobrać mniej podatku, niż wynika to z karty podatkowej. Jeżeli pracodawca nie otrzyma karty podatkowej, jest on zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 50% Twojego wynagrodzenia. W styczniu pracodawca może użyć karty podatkowej z poprzedniego roku.

Obowiązkiem podatnika jest zapoznać się z kartą podatkową na dany rok i sprawdzić, czy przewidywany dochód na bieżący rok podatkowy zgadza się z jego przewidywaniami. Jeśli nie, warto jest zmienić kartę podatkową, by nie płacić co miesiąc zbyt dużej lub zbyt małej zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli będziemy co miesiąc odprowadzać za mało podatku (bo na przykład dostaliśmy podwyżkę, zmieniliśmy pracę na lepiej płatną lub mamy dodatkowe zajęcie), to w kolejnym roku podatkowym musimy się liczyć z koniecznością dopłaty podatku. Żeby tego uniknąć, dobrze jest korygować kartę podatkową za każdym razem, gdy nasze dochody znacząco się zmieniają. Pracodawca wpłaca podatek norweskim władzom podatkowym. Ewentualna nadpłata podatku zostanie zwrócona po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego i obliczeniu podatku.

Karta podatkowa nie zawiera informacji o pozwoleniu na pobyt i nie jest świadectwem posiadania zezwolenia na pobyt lub pracę na terenie Norwegii. Pracodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy pracownicy posiadają zezwolenie na pracę na terenie Norwegii.

W JAKI SPOSÓB USTALA SIĘ PODATEK?

Dla osób rozpoczynających pierwszą pracę w Norwegii rodzaj karty podatkowej urząd podatkowy ustala na podstawie szacowanego dochodu brutto w danym roku podatkowym, zadeklarowanych ulg i odliczeń oraz od tego, czy dana osoba płaci składkę ZUS w Norwegii (pracownicy zagraniczni, odprowadzający składki na ubezpieczenie społeczne w swoim kraju zamieszkania mogą mieć ustaloną zaliczkę na podatek bez norweskiego ZUS). Dla osób już zatrudnionych rodzaj karty podatkowej ustala się zazwyczaj na podstawie ostatniego rozliczenia podatkowego oraz zadeklarowanych ulg i odliczeń.  Karta podatkowa  określa także, czy zaliczki na podatek mają być odciągane w równej wysokości przez 12 miesięcy w roku, czy w niektórych miesiącach mają być mniejsze np. w listopadzie (przed Świętami Bożego Narodzenia). Oprócz częstotliwości potrąceń karta reguluje wysokość kwoty wolnej od podatku (klasę podatkową).

Karta tabelaryczna  tabellkort:  urząd podatkowy przypisuje odpowiedni kod z tabeli  na podstawie szacowanych/ osiąganych dochodów,  z reguły przyznawana jest podatnikom osiągającym stałą wypłatę u jednego pracodawcy. W razie przewidywanych, dodatkowych dochodów trzeba poinformować urząd o zmianach, które mogą mieć wpływ na przypisany podatnikowi kod i potrzebę zmiany karty podatkowej. W przypadku kilku pracodawców, główny pracodawca (u którego zarabia się najwięcej) rozlicza dochody według tabeli tabellkort, pozostali pracodawcy według prosentkort. W przypadku pobierania świadczeń z NAV (NAV także traktowany jest jako pracodawca) główne świadczenie będzie rozliczane według tabellkort, a pozostałe według prosentkort.

Karta procentowa prosentkort: zaliczkę na podatek odciąga się według ustalonego procentu od dochodu , karty stosowane są częściej w przypadku, gdy uzyskiwane dochody są nieregularne. Jeśli podatnik zarobi więcej w porównaniu z dochodami, których użyto do ustalenia wysokości prosentkort, to odciągnięty podatek będzie niższy. Gdy zarobi mniej, to podatek będzie wyższy niż być powinien. W zasadzie każdy, kto ma kilku pracodawców może wnioskować o prosentkort, aby uniknąć ewentualnej niedopłaty podatku.

Kildeskatt. Z dniem 1 stycznia 2019 r. Urząd Skarbowy (Skatteetaten) wprowadził nowy sposób rozliczania podatku dochodowego dla zagranicznych pracowników.

Rozwiązanie to ma zastąpić całkowicie odpis 10% standardfradrag, co oznacza, że od roku 2019 nie będziemy mogli z niego już skorzystać.

Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie i przyspieszenie rozliczania podatnika z podatku dochodowego. Skierowane jest do osób, które przyjechały do Norwegii na jakiś czas i muszą rozliczyć się tu z podatku. Niemniej ich stałym miejscem zamieszkania jest np. Polska.

Nowe zasady pobierania podatku mówią o tym, że cały dochód jest opodatkowany w wysokości 25%, podatek ten jest pobierany i rozliczany od razu przy wypłacie wynagrodzenia.

Nowe przepisy nie są obligatoryjne, tzn. podatnik może ale nie musi wybierać nowego sposobu rozliczania. Warto wiedzieć, że jeśli jednak zdecyduję się wybrać „kildeskatt” jako sposób rozliczania np. w styczniu to w trakcie roku może zmienić to na inny sposób rozliczania, zgłaszając zmianę w Urzędzie skarbowym oraz pracodawcy. Jednak w tym przypadku nie będzie mógł ponownie, w trakcie roku podatkowego, wrócić do „kildeskatt”.

Ponadto, jeśli podatnik wybierze kildeskatt a będzie przebywał w Norwegii więcej niż 183 dni, bądź przekroczy kwotę 617 500 nok ,urząd skarbowy zmieni rozliczenie na zwykłe.

Tak więc zaletą nowych przepisów jest to, że podatnik nie martwi się o rozliczenia podatkowe. Zgłasza pracodawcy oraz w  Urzędzie Skarbowym, że chce korzystać z kildeskatt i na tym kończy się jego rola. Od tej pory pracodawca pobiera co miesiąc podatek w wysokości 25 % a po zakończeniu roku podatkowego podatnik nie ma obowiązku składania żadnego zeznania podatkowego.

Więcej o tym podatku w zakładce „Rodzaje odliczeń”.

Informacje o karcie podatkowej skattetrekksmelding, obowiązującej na następny rok podatkowy wysyłane są w grudniu na indywidualne konta na Altinn. Dane umieszczone na karcie należy każdorazowo sprawdzić, czy są zgodne z prawdą , ewentualnie wprowadzić zmiany za pomocą portalu Altinn. Jeśli do 9 stycznia podatnik nie otrzymał informacji z urzędu skarbowego o swojej karcie podatkowej, oznacza to, że urząd nie miał wystarczających informacji. W takim wypadku należy zamówić kartę podatkową, uzupełniając wymagane informacje. Nie ma już obowiązku dostarczania karty podatkowej do pracodawcy, jeśli dysponuje on numerem personalnym pracownika to ma dostęp do najaktualniejszej karty za pomocą swojego profilu Altinn.

ZMIANA KARTY PODATKOWEJ

Zmieniając kartę podatkową w ciągu roku należy wziąć pod uwagę dochody otrzymane od stycznia bieżącego roku do momentu wnioskowania o nową kartę. Przy zmianie karty brane są pod uwagę roczne dochody, dodatkowe zarobki i wszelkie odliczenia od dochodów. Kartę podatkową najczęściej zamawia się/ zmienia  w momencie:

  • podjęcia pierwszej pracy w Norwegii,
  • nieprawidłowych danych na poprzedniej karcie,
  • zmiany dochodu w ciągu roku,
  • jeżeli wynik rozliczenia podatkowego za poprzedni rok wykazał niedopłatę podatku (np. w styczniu zamówiono kartę na 2018 rok, planowany dochód w 2018 roku  wyniesie 300 000 kr – karta dostosowana będzie do tego rocznego dochodu. W przypadku gdy  dochód roczny zmieni się z 300 000 kr na 350 000 kr (np. dodatkowa praca), a nie zmieni się karty podatkowej – z kwoty 350 000 kr będzie potrącona zaliczka taka sama jak z kwoty 300 000 kr, co będzie oznaczać niedopłatę podatku przy rocznym rozliczeniu.
  • inne okoliczności mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy.

WAŻNE!

W przypadku braku karty podatkowej, pracodawca potrąca podatek w wysokości 50%. Nadwyżka zapłaconego podatku zostanie uregulowana podczas rocznego rozliczenia, ale miesięczny dochód będzie stosunkowo niski. Należy  korygować kartę podatkową za każdym razem, gdy dochody lub inne czynniki, mające wpływ na wysokość pobieranych zaliczek znacząco się zmieniają. Można także zapłacić więcej podatku niż przewiduje karta podatkowa i nie trzeba składać wniosku o nową kartę podatkową, tylko poprosić swojego pracodawcę (albo NAV) o odciąganie wyższego podatku.

Jeśli mają Państwo pytania związane z kartą podatkową, zachęcamy do kontaktu z konsultantami firmy ATS Anna Stankiewicz. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Źródło: www.skatteetaten.no